logo-slavnostiprosecca

REGISTRACE PRODEJCE

Profil festivalu

  • Návštěvnost více než 3000 osob
  • Max 2 prodejci stejného segmentu (výjimku mají prodejci burgerů)
  • Návštěvnici ve věkovém složení 20 – 55 let.

Prodejní místo zahrnuje

  • prostor pro stánek 3 x 3 m nebo foodtruck dle dohody
  • elektrický příkon 3 kW (každý další 1 kW je +300 Kč)
  • propagaci na webu
  • propagaci ve FB události

Cena za prodejní místo od 1 500 Kč dle druhu sortimentu.

Všeobecné podmínky pro účast prodejce

I. Pořadatel akce

Slavnosti Prosecca s.r.o., IČO: 09297146 se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5

II. Prodejce

Prodejci jsou právnické a fyzické osoby, které vyplnily registraci k účasti a kterým pořadatel potvrdil účast na akci.

III. Registrace k účasti, přidělování výstavních / prodejních ploch

1. Registrace k účasti zaslaná Pořadateli je pro prodejce závazná.

2. Pořadatel festivalu rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

3. Pořadatel festivalu po obdržení přihlášky zašle potvrzení o umístění prodejního místa spolu s technickými instrukcemi.

4. Prodejce se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí. K případné změně domluvených podmínek a postupů je nutné předchozí schválení Pořadatele festivalu.

5. Přidělenou výstavní plochu nesmí Prodejce přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele.

IV. Sankční podmínky

1. Prodejce může písemně bez sankce svou účast zrušit do 21 kalendářních dnů před termínem konání akce. Za rozhodný termín se považuje datum prokazatelného doručení výpovědi Pořadateli.

V. Zboží a exponáty

1. Prodejce garantuje, že jím vystavované a prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Prodejce se nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídkou na akci od sortimentu, který uvedl v Registraci. V opačném případě je Pořadatel oprávněn vykázat Prodejce okamžitě a bez náhrady z akce.

3. Odpovědní pracovníci Prodejce nebo jimi pověřené osoby musí být přítomny na stánku po celou provozní dobu akce.

VI. Povinnosti Prodejce

1. Prodejce je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením.

2. Prodejce je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany a Pořadatele akce.

3. Prodejce je povinen si zajistit vhodné osvětlení stánku odpovídající povaze stánku, charakteru zboží a roční a denní době.

4. Prodejce odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrátit po skončení akce nepoškozená. Každé poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je vystavovatel povinen uvést do původního stavu nebo uhradit vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.

5. Prodejce bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů, rychlovarných konvic a podobných zařízení, jejichž instalace nebyla řádně dohodnuta s Pořadatelem. Nerespektování tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání vystavovatele z akce bez jakékoliv náhrady.

VII. Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá Prodejci ani jeho spoluprodejcům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím skončení.

2. Pořadatel doporučuje Prodejci pojistit exponáty, zboží, vybavení a zařízení při dopravě na místo určení a po dobu trvání akce. Za účelem zamezení krádeží Pořadatel doporučuje vystavovateli po celou dobu akce, montáže a demontáže zajistit na stánku účast minimálně jedné (1) osoby. Eventuální náhradu škody prodejci uplatní výhradně u své pojišťovny, kde uzavřel pojištění, nikoliv u Pořadatele.

VIII. Propagace, inzerce, nápisy

1. Prodejce je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici/prodejním místě.

2. Prodejce má možnost propagovat své výrobky a služby mimo vlastní expozici / prodejní místo dle podrobných podmínek k příslušné akci, které jsou uvedeny dále.

IX. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že Pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností (“vis maior”) nemůže zahájit akci, zajistit konání akce nebo její části v celém výstavním prostoru či jeho části nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned Prodejce. Veškeré závazky vzniklé Pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti Prodejce zanikají. V tomto případě nepřísluší Prodejci žádný nárok na náhradu vzniklých škod. Nájemné placené předem bude Pořadatelem v případě zrušení akce vráceno Prodejci v plné výši a bez prodlení.

2. Není-li stanoveno jinak, Pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto “Všeobecných podmínek pro prodejce” vyloučit Prodejce z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká Prodejci žádný nárok na náhradu případných škod, nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.

3. Pořadatel zpravidla vydává doplňující Podrobné technické instrukce a Prodejce je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění otevírací doby, doby nakládky a vykládky atd.

4. “Všeobecné podmínky pro prodejce” jakož i případné “Technické instrukce” jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Smluvní vztahy se řídí českým právem. Nepodaří-li se spory mezi smluvními stranami urovnat jednáním, bude o sporech rozhodovat věcně a místně příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

5. Prodejce zasláním přihlášky na akci souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.